Aktualności

  • Subskrybuj nas

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – dostawy

Data: Grudzień 23, 2013 Autor: admin Kategorie: Aktualności, Ogłoszenia 0

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 482016-2013 z dnia 2013-11-25 r. Ogłoszenie o zamówieniu – Książ Wielki

Przedmiotem zamówienia jest systematyczna dostawa żywności do miejsca wskazanego przez zamawiającego, tj. stołówki Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Książu Wielkim. Produkty żywnościowe powinny posiadać aktualny, co najmniej 4-dniowy…

Termin składania ofert: 2013-12-11
________________________________________

Książ Wielki: Dostawa żywności do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego

w Książu Wielkim na rok 2014

Numer ogłoszenia: 532888 – 2013; data zamieszczenia: 23.12.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 482016 – 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkolno-Przedszkolny, ul. Reja 4, 32-210 Książ Wielki, woj. małopolskie, tel. 41 3838011, faks.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Szkoła.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa żywności do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Książu Wielkim na rok 2014.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest systematyczna dostawa żywności do miejsca wskazanego przez zamawiającego, tj. stołówki Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Książu Wielkim. Produkty żywnościowe powinny posiadać aktualny, co najmniej 4 – dniowy termin przydatności do spożycia. Wszystkie oferowane produkty muszą być pełnowartościowe, produkowane zgodnie z obowiązującymi normami i standardami oraz zgodnie z zasadami HACCP. Zamawiający wymaga, aby oznakowanie dostarczonego produktu było zgodne z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz.U.Nr 137 poz.966). Na opakowaniu powinny znajdować się : termin przydatności do spożycia, sposób przechowywania, waga netto, skład, informacje żywieniowe – wartość odżywcza, dokładny adres producenta. W przypadku towarów posiadających nazwy towarowe ma zastosowanie zapis lub produkt równoważny. Produkty żywnościowe dostarczane będą w okresie od 02.01.2014r. do 31.12.2014r.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00-8, 15.10.00.00-9, 15.20.00.00-0, 15.30.00.00-1, 15.50.00.00-3, 15.60.00.00-4, 15.80.00.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.12.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• B.M.J. s.c. Wojciech Biedrzyński, ul. Śniadeckiego 1, 32-210 Książ Wielki, kraj/woj. małopolskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 108750,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 108723,19
• Oferta z najniższą ceną: 108723,19 / Oferta z najwyższą ceną: 108723,19
• Waluta: PLN.

Wyśli komentarz