Ogłoszenia

  • Subskrybuj nas

Ogłoszenie o zamówieniu – dostawy

Data: Listopad 25, 2013 Autor: admin Kategorie: Ogłoszenia 0

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ksiazwielki.edu.pl


Książ Wielki: Dostawa żywności do Zespołu Szkolno –

Przedszkolnego w Książu Wielkim na 2014 rok

Numer ogłoszenia: 482016 – 2013; data zamieszczenia: 25.11.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkolno-Przedszkolny , ul. Reja 4, 32-210 Książ Wielki, woj. małopolskie, tel. 41 3838011.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ksiazwielki.edu.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Szkoła.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa żywności do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Książu Wielkim na 2014 rok.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest systematyczna dostawa żywności do miejsca wskazanego przez zamawiającego, tj. stołówki Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Książu Wielkim. Produkty żywnościowe powinny posiadać aktualny, co najmniej 4-dniowy termin przydatności do spożycia. Wszystkie oferowane produkty muszą być pełnowartościowe, produkowane zgodnie z obowiązującymi normami i standardami oraz zgodnie z zasadami HACCP. Zamawiający wymaga, aby oznakowanie dostarczonego produktu było zgodne z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz.U.Nr 137 poz.966). Na opakowaniu powinny znajdować się : termin przydatności do spożycia, sposób przechowywania, waga netto, skład, informacje żywieniowe -wartość odżywcza, dokładny adres producenta. W przypadku towarów posiadających nazwy towarowe ma zastosowanie zapis lub produkt równoważny. Produkty żywnościowe dostarczane będą w okresie od 02.01.2014r. do 31.12.2014r.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00-8, 15.10.00.00-9, 15.20.00.00-0, 15.30.00.00-1, 15.50.00.00-3, 15.60.00.00-4, 15.80.00.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

  • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

             Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

             Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku

  • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

             Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

            Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku

  • III.3.3) Potencjał techniczny

             Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

             Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku

  • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

            Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

            Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku

  • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

            Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

            Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4). 1. Oferta cenowa zgodnie z Rozdziałem II pkt. 3 siwz (załącznik nr 1 do siwz) oraz kalkulacja cenowa zgodnie z Rozdziałem II pkt. 3 siwz (załącznik nr do siwz). 2. Odpowiednie pełnomocnictwa; tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale IV pkt. 5 zdanie 2 siwz.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ksiazwielki.edu.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: www.ksiazwielki.edu.pl lub Zespół Szkolno – Przedszkolny ul. M. Reja 4 32-210 Książ Wielki sekretariat.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.12.2013 godzina 10:00, miejsce: Zespół Szkolno – Przedszkolny ul. M. Reja 4 32-210 Książ Wielki, sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  SIWZ 2014

Załączniki:  Załączniki do siwz 2014

 

 

 

 

Wyśli komentarz