Ogłoszenia

  • Subskrybuj nas

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Data: Grudzień 6, 2012 Autor: admin Kategorie: Ogłoszenia 0

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.  NR SPRAWY SP.131/2012 Nazwa zadania:  Dostawa produktów żywnościowych do Zespołu Szkolno –Przedszkolnego w Książu Wielkim.

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z p.zm) Zespół Szkolno –Przedszkolny 32-210 Książ Wielki ul. Reja 4

zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Zespół Szkolno – Przedszkolny ul. Reja 4 32-210 Książ Wielki internet: , www.ksiazwielki.edu.pl , spksiaz@op.pl w godz. 7 – 15

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:  www.ksiazwielki.edu.pl .  Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać: sposób uzyskania SIWZ strona internetowa Zespół Szklono-Przedszkolny w Książu Wielkim, lub osobiście w sekretariacie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Książu Wielkim  IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych: Opis przedmiotu, wielkości i zakresu zamówienia    Dostawa produktów żywnościowych do stołówki przy  Zespole Szkolno –Przedszkolnym  32-210 Książu Wielkim . Reja 4

Produkty żywnościowe dostarczane będą w okresie od 02.01.2013 do 31.12.2013 .  Artykuły żywnościowe o krótkim terminie ważności dostarczane będą codziennie, w godzinach od 7.00 do 9.00. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

Wspólny Słownik Zamówień: kod CPV

Kod CPV 15000000-8, 15543000-6 , 15810000-9 , 15112000-6, 03200000-3, 15100000-9, 15220000-6, 15851000-8

 V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

VI. Termin wykonania zamówienia: 

31 grudnia 2013

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:  

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy, tzn.:

a) Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, Spełnieniem warunku będzie złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.

b) Posiadający niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,  Spełnieniem warunku będzie złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.

c) Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia – są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, Spełnieniem warunku będzie złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.

d) Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy.

2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach.

3. Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

VII. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty następujące dokumenty i oświadczenia:

a) w celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy:

• Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku spółek cywilnych: – należy przedłożyć wypisy z rejestru dla każdego ze wspólników – należy przedłożyć umowę spółki,

• Oświadczenie Wykonawcy o tym , iż nie podlega wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 ust 1 i 2 – sporządzone wg wzoru stanowiącego zał. nr 3 do niniejszej SIWZ. b) w celu potwierdzenia opisanego przez zamawiającego warunku posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia:

• Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu przez niego warunków określonych w art. 22 ust.1 ustawy – sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ,

c) w celu potwierdzenia opisanego przez zamawiającego warunku znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia:

• Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu przez niego warunków określonych w art. 22 ust.1 ustawy – sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ,

• Dostarczyć aktualną na dzień składania ofert polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

2. Dokumenty jakie mają złożyć wykonawcy w celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego:

3. Wykonawca, który nie spełni warunków uprawniających do udziału w postępowaniu zostanie wykluczony z postępowania a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. Wykluczenie z postępowania nastąpi również z przyczyn o których mowa w art. 24 ust 1 i 2.

VIII. Informacja na temat wadium: 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:  

 

Nazwa kryterium Waga
cena 100%

 

X. Miejsce i termin składania ofert: 

Oferty należy składać do dnia: 2012-12.14 do godz. 10:00  w siedzibie zamawiającego Zespół Szkolno –Przedszkolny w Książu Wielkim Reja nr.4 32-210 Książ Wielki Sekretariat

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert: 

Oferty zostaną otwarte dnia: 2012-12-14 o godz. 10:30 w siedzibie zamawiającego Zespół Szkolno – Przedszkolny w Książu Wielkim Reja nr.4 32-210 Książ Wielki Sekretariat

XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

nie dotyczy

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

nie dotyczy

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

nie dotyczy

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające: 

Zamawiający nie dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.

XVII. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP: 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 493184-2012  poz dnia 2012-12-06

 

 

Załączniki:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – kliknij tutaj

komentarze zamknięte.